Publicacions

Albert Lewin, Pandora i l'holandès errant, tradició clàssica, semiologia, surrealisme, cinema, mitologia grega, Ava Gardner, James Mason

 

 

Albert Lewin, Pandora y el holandés errante, tradición clásica, semiología, surrealismo, cine, mitología griega, Ava Gardner, James Mason

Albert Lewin, Pandora and the Flying Dutchman, classical tradition, semiology, surrealism, cinema, Greek mythology, Ava Gardner, James Mason

Amatorius de Plutarc Eròtic de Plutarc filosofia grega gay studies Histoire de la sexualité història de la sexualitat pederàstia Plutarc M. Foucault

Amatorius de Plutarco Erótico de Plutarco filosofía griega gay studies Histoire de la sexualité Plutarco historia de la sexualidad pederastia M. Foucault

Foucault’s History of Sexuality Foucault’s Histoire de la sexualité gay studies Greek philosophy pederasty Plutarch’s Eroticus Plutrach’s Amatorius M. Foucault

anticlassicisme antihel·lenisme literatura anglesa literatura victoriana paradoxa tradició clàssica Oscar Wilde

anticlasicismo antihelenismo literatura inglesa literatura victoriana paradoja tradición clásica Oscar Wilde

anti-classicism anti-hellenism classical tradition English Literature paradox Victorian Literature Oscar Wilde

H. Melville, E. M. Forster, Billy Budd, tradició clàssica, literatura americana, òpera, homosexualitat, Eròtic de Plutarc, literatura grega, gay studies, amor grec, eros grec

H. Melville, E. M. Forster, Billy Budd, tradición clásica, literatura americana, ópera, homosexualidad, Erótico de Plutarco, literatura griega, gay studies, amor griego, eros griego

H. Melville, E. M. Forster, Billy Budd, classical tradition, American Literature, opera, homosexuality, Plutarch’s Eroticus, gay studies, Greek love, Greek eros

Cassandra’s Dream cinema tragèdia grega Woody Allen tradició clàssica

Cassandra’s Dream cinema Greek Tragedy Woody Allen. classical tradition

Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof, tradició clàssica, tragèdia grega, ironia tràgica, literatura americana, drama americà, gay studies, La gata damunt la teulada

Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof, tradición clásica, tragedia griega, ironía tràgica, literatura americana, drama americano, gay studies, La gata sobre el tejado